Historik

Egendomen skapades på 1630-talet av landshövding Hans Kyle. Gustaf Otto Stenbock köpte gården 1664 och fick fyra år senare privilegium att anlägga ett järnbruk. Masugnarna var förlagda till Stockby i Harg (1668-1752), till Bennebol i Bladåker (1683 till 1884) och till Hillevik i Gästrikland (1752-1903). I Harg bearbetades tackjärnet till stångjärn.

År 1719 brände den ryska flottan ned alla byggnader i Harg, förutom kyrkan. Det var inte förrän 1730, när Eric Oxenstierna förvärvade Harg, som järnbruket kom igång igen på allvar. Den nuvarande herrgården med intilliggande flygel uppfördes av Carl Oxenstierna under 1760-talet efter ritningar av Elias Kessler. Vallonsmedjorna har fortfarande välbevarade exteriörer och i Övre hammaren, intill Bruksgatan, finns både härdar och blåsbälg kvar. Stångjärnstillverkningen vid Hargs bruk upphörde 1921.

Harg tillhörde familjen Oxenstierna fram till 1873. Bruksverksamheten övergick då i släkten Beck-Friis ägo, eftersom dåvarande fideikommissariens äldsta dotter, Ebba Oxenstierna, ingått äktenskap med Joachim Tavast Beck-Friis 1855. Familjen Beck-Friis är fortfarande ägare till Hargs bruk och kan således räkna sig som den nionde generationen i brukets ägarlängd.

Järnboden, 1,5 km sydost om Hargs bruk, är en femvånings stenbyggnad från 1700-talets mitt, uppförd av brukets dåvarande byggmästare Raphael Claeson Pousett. I nedre botten magasinerades stångjärnet innan det skeppades till järnvågen i Stockholm. I de övre våningarna förvarades varor som anskaffats utifrån, mestadels spannmål.

Viktiga årtal i Hargs Bruks historia

1668 Riksamiral Gustaf Otto Stenbock förvärvar Hargs Bruk och anlägger vallonhammare och tysksmideshammare.

1668 Stockby masugn uppföres.

1680 Bennebols masugn uppföres.

1719 Ryssarna bränner ner hela bruket utom kyrkan.

1730 Friherre Eric Oxenstierna förvärvar Harg och bygger åter upp bruket. Två vallonsmideshammare byggs.

1736 Tegelbruk anlägges.

1756 Hargs Bruk med tillhörande egendomar, bl.a. Christineholm, omvandlas till fideikommiss, som sedan ärvs i rakt nedstigande led av äldsta son eller dotter.

1855 Ebba Oxenstierna gifter sig med friherren och hovmarskalken Joakim Tawast Beck-Friis.

1905 Järnbruket utökas med en lancashiresmedja.

1918 Lancashiresmidet upphör.

1921 Vallonsmidet upphör och stångjärnshammaren på Harg tystnar för gott. Bruket satsar istället på sågverksdrift.

1962 Sågverket läggs ner.

1969 Fideikommisset avskaffas genom avvecklingslagen i samband med arvskifte efter den siste fideikommissarien och ombildas till aktiebolag, Hargs Egendom AB. Ett driftbolag bildas, Hargs Godsförvaltning AB.

1989 Hargs Egendom AB blir delägare i Hargs Hamn AB.

1996 Driftbolaget byter namn till Hargs Bruk AB.

1998 Skogsmarken till Björnö Säteri, Noor och Ridersholm förvärvas.

1999 Marka 6:1 förvärvas, vilket i mitten av 1700-talet skänktes som komministerboställe till Kyrkan av Eric Oxenstierna.

2014 Lantbruket tas in i egen regi.