INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Denna information riktar sig till dig vars personuppgifter behandlas av Hargs Bruk AB. Med personuppgifter avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person, och de flesta av dina personuppgifter får vi direkt av dig. Viss kompletterande information kan samlas in i urvalsprocessen till nya hyresgäster. Nedan följer mer detaljerad information om hanteringen av de personuppgifter som samlas in från dig.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Hargs Bruk AB, org. nr 556163–4162

Adress: Harg 401, 742 95 Hargshamn

Telefonnummer: 0173-887 70

E-postadress: jakob.tufvesson@hargsbruk.se

Företrädare: Jakob Tufvesson

Ändamålen med samt den rättsliga grunden för respektive behandling

Vi samlar in personuppgifter för olika syften i samband med uthyrning av bostäder. Insamling sker i samband med att ni lämnar in intresseanmälan om boende i våra lägenheter, i samband med vår urvalsprocess att välja ny hyresgäst och slutligen då avtal ingås med ny hyresgäst. Informationen som vi samlar in kommer huvudsakligen direkt från dig själv, men i vissa situationer tar vi också referenser från tidigare hyresvärd och arbetsgivare samt kreditupplysning. Nedan följer en beskrivning av de olika ändamålen och den rättsliga grunden för insamlingen av dina personuppgifter.

Intresseanmälan

När du skickar in intresseanmälan behandlar vi de uppgifter du fyller i vårt formulär på hemsidan. Vi behåller allmänna intresseanmälningar i tolv månader och anmälningar till specifika hyresobjekt raderar vi efter att vi skrivit avtal med ny hyresgäst.Om du inte önskar ha en intresseanmälan registrerad hos oss kan du begära att vi raderar dina personuppgifter.

Den rättsliga grunden för behandlingen baseras på att behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett hyreskontrakt ingås på begäran av den som ansöker om bostad.

Urvalsprocessen

Om vi går vidare med en intresseanmälan behöver vi bl.a. kontrollera att potentiell hyresgäst har god betalningsförmåga samt goda referenser. Vi kontaktar referenser, såsom exempelvis tidigare hyresvärd och arbetsgivare. Vi tar också alltid kreditupplysning. Om intresseanmälan inte leder till ett hyresavtal raderas informationen när hyreskontrakt har ingåtts med en annan intressent.

Den rättsliga grunden för behandlingen baseras på att behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett hyreskontrakt ingås på begäran av den som ansöker om bostad.

Hyreskontrakt

För att ingå hyreskontrakt behöver vi ta del av dina personuppgifter. Det är exempelvis namn, personnummer, e-postadress, telefon, och (i de fall önskemål finns om autogiro) de betalningsuppgifter som krävs för att administrera betalning.

Den rättsliga grunden för behandlingen baseras på att behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalade förpliktelser enligt hyreskontraktet.

De personuppgifter som finns på hyreskontrakten behåller vi så länge som ni är hyresgäster hos oss samt sju år därefter. Enligt bokföringslagen ska vi kunna härleda bokföringen upp till sju år varför vi behöver behålla hyreskontrakten under denna tid. När ett kontrakt sägs upp behåller vi därför personuppgifterna i hyreskontrakten i sju år, av anförda skattemässiga skäl. Därefter makuleras era personuppgifter på hyreskontrakten, som i övrigt behålls av historiska skäl.

Övrigt

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten.

Vilka är mottagarna eller de kategorier av mottagare som kommer ta del av personuppgifterna?

För att fullfölja vårt åtagande som hyresvärd behöver vi ge ut vissa personuppgifter till externa samarbetsparter. Vi ger i sådant fall bara ut nödvändiga uppgifter för den aktuell situationen. Vanligtvis kan det vara namn och boendeadress, samt i vissa fall telefonnummer för kontakt. Samarbetspartners kan vara jourtjänst, elföretag, VVS-företag och liknande som behöver kontaktdetaljer för att boka åtgärd i aktuell lägenhet.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett s.k. register­utdrag.

Du har rätt att få felaktiga upp­gifter rättade. Om du anser att en uppgift är felaktig eller missvisande kan du höra av dig till oss.

Du har rätt att få dina personuppgifter överförda (dataportabilitet).

Du har även rätt att begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som det överensstämmer med lag och ingångna avtal med dig.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller motsvarande tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, www.imy.se.